Tuổi Hợi Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Hợi hợp với tuổi nào?

– Tuổi Hợi sinh các năm: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 đều Hợp với các tuổi: Mão và Mùi

– Tam Hợp: đó là Hợi, Mão, Mùi . Tuổi hợi hợp với tuổi Mão (con Mèo) và tuổi Mùi (con Dê).

2. Tuổi Hợi khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Hợi sinh các năm: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 đều Khắc/Kỵ với các tuổi: Dần, Thân, Tỵ

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi hợi nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi ” vì thế Tuổi Hợi khắc/kỵ tuổi Dần (con Hổ) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Tỵ (con Rắn).


# Xem thêm