Bài Thơ Mặc Quần Áo

Bé tự mặc áo
Biết cách cài khuy
Đi giày, đội mũ
Nào đâu khó gì?


# Xem thêm