Bài Thơ Khuyên Bạn

Tu, tu ! Xình xịch
Con tàu chạy nhanh
Bạn chớ chơi quanh
Mà tai nạn đấy

Nếu bạn có thấy
Khi tàu chạy qua
Xin hãy tranh xa
Không ném đất đá

Thấy có người phá
Thì hãy báo ngay
Giao thông hằng ngày
Chấp hành cho tốt


# Xem thêm