Bài Thơ Gương

Gương nhỏ trong tay người
Gương lớn ở ngoài trời
Cái ao soi sen nở
Cái hồ soi mây trôi


# Xem thêm