Bài Thơ Giờ Tan Học

Chuông reo, chuông reo vui
Ngoài hiên mẹ đang chờ
Mang giày và đội mũ
Vẫy tay cháu chào cô.


# Xem thêm