Bài Thơ Con Cua

Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng


# Xem thêm