Bài Thơ Chào (Cháu Chào)

Cháu chào cô
Cô khen tốt
Cháu chào bác
Bác cười vui.


# Xem thêm