Bài Thơ Bạn Mới

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Em rủ bạn chơi

Cô thấy cô cười

Khen em đoàn kết


# Xem thêm